Algemene voorwaarden

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument.

Het voltooien van de bestelling houdt in dat u kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden en tevens dat u deze algemene voorwaarden accepteert.

 

Het aanbod

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Het aanbod is vrijblijvend. Holy Chiq is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen. Wanneer er prijsverhogingen na het plaatsen van uw bestelling plaatsvinden dan zullen deze niet aan u worden doorberekend. Wanneer er een prijsdaling plaats vindt dan profiteert u hiervan WEL, tenzij uw bestelling reeds aan u verzonden is. U gaat op het moment van het bevestigen van uw bestelling automatisch akkoord met deze algemene voorwaarden.

 

Holy Chiq zal er voor zorgdragen dat de beschrijvingen voldoende gedetailleerd zijn om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken.

Alle afbeeldingen, specificaties en gegevens in het aanbod zijn een indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.

 

Alle genoemde prijzen in de web shop van Holy Chiq zijn inclusief 21% BTW.

 

Verzendkosten zullen per artikel getoond worden.

Artikelen die niet zwaarder zijn dan 2 KG en die door de brievenbus passen worden beschouwd als brievenbus post.

De kosten voor brievenbuspost bedragen € 3,95.

Is het pakket groter en/of zwaarder dan zijn de kosten € 6,95.

 

Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk– en zetfouten. Voor de gevolgen van druk– en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk– en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

 

De overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

 

Herroepingsrecht

Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden binnen 7 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product.

 

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De consument zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden. Indien u van uw herroepingsrecht gebruik maakt, dient u het product met alle geleverde toebehoren en -indien redelijkerwijze mogelijk- in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 

Wanneer u gebruik wenst te maken van uw herroepingsrecht dient u dit zo spoedig mogelijk kenbaar te maken door middel van een email aan [email protected]

U dient het product binnen 7 dagen retour te zenden aan Holy Chiq. Voorts dient u te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

LET OP! Artikelen die gekocht zijn met een afprijzing of in sale mogen niet geretourneerd of omgeruild worden. 

Indien de consument na afloop van de genoemde termijn niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht, respectievelijk het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

 

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op producten die voor u op maat gemaakt zijn. Denk hierbij aan producten die naar uw wens vervaardigd zijn en/of kleding of andere producten die speciaal voor u gedrukt zijn met teksten en/of namen. De koop is na betaling definitief.

 

Kosten in geval van herroeping

Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van verzending, terugzending en eventuele Klarna kosten voor de rekening van de consument. De kosten voor ongefrankeerde of onvoldoende gefrankeerde retourzendingen worden in mindering gebracht op uw terug betaling.

 

Holy Chiq behoudt zich het recht voor om geretourneerde artikelen te weigeren of slechts een gedeelte van het bedrag te retourneren als het vermoeden bestaat dat het artikel is gebruikt of opzettelijk is beschadigd.

 

Indien de consument een bedrag betaald heeft zal Holy Chiq dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 dagen na herroeping, terugbetalen. Voorwaarde is dat de retourzending reeds door Holy Chiq is ontvangen.

 

Prijswijzigingen

Mocht er vanwege een technische fout een foutieve prijs aangegeven staan bij een artikel, zijn wij vrij om de prijs aan te passen en niet verplicht om de verkoop te voldoen.  

 

Garantie

Verkeerd geleverde producten dienen zo spoedig mogelijk gemeld te worden door middel van een email aan [email protected]

Voorts dient de levering uiterlijk binnen 7 dagen te worden geretourneerd. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuw staat verkerend.

                  

Holy Chiq geeft geen garantie indien:

-De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;

-De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn.

Wij geven geen garantie op pailletten, kralen en steentjes.

 

Levering en uitvoering

Holy Chiq zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

De consument is zelf verantwoordelijk voor het juist invoeren van het adres en persoonlijke gegevens.

Indien de bezorging vertraging ondervindt of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 14 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding.

 

Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.

 

Voor artikelen die op voorraad zijn geldt een levertijd van 1 tot 3 werkdagen.

Holy Chiq werkt met een automatisch voorraadsysteem. Indien het product uitverkocht is op de  website kan dit vaak toch nog besteld worden. Stuur een email naar [email protected] met de gewenste maat en/of kleur.

Zijn de artikelen niet meer op voorraad dan zal Holy Chiq de consument hiervan binnen 48 uur na plaatsen van de bestelling op de hoogte stellen en de mogelijkheid bieden de overeenkomst te ontbinden of een nieuwe levertijd overeen te komen met Holy Chiq.